OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00002256/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 32 w sali nr I  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 63.670 m2 , nr działek :13 i 68.  Działka nr 13 o powierzchni 31.470 m2 zabudowana :
-budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej- 200 m2-jednokondygnacyjnym ,niepodpiwniczonym z użytkowym poddaszem, budynek wyposażony w instalację elektryczną światła i siły, c.o. na eko -groszek , instalację wodno-kanalizacyjną, kanalizację lokalną (szambo), 
-budynkiem biurowo-mieszkalnym o pow.użytkowej-87 m2, parterowym murowanym z użytkowym poddaszem, wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną ogrzewanie kominkowe    rozprowadzone po całym budynku oraz stodołą  o pow. użytkowej -164 m2. 
Działka nr 68 o powierzchni 32.200 m2 o szerokości ok.75 m w części pod zabudowę.
 
Nieruchomość należy do dłużnika : Artur Strzałkowski , położona : w msc. Eufeminów 6, 95-060 Brzeziny,  nr działek-13,68,obręb 8 Eufeminów , dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00002256/6   
Suma oszacowania wynosi 1 072 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    804 525,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

01.07.2022 12:00
25 lutego 2022

OPERAT