OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1B/00013676/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 95-060 Brzeziny, przy ul. Niemcewicza 16, obręb 8 Brzeziny ,nr działki: 3443, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00013676/6. Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0703 HA. Działka ogrodzona.  Do działki dokonane przyłącza: energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja. W budynku ogrzewanie lokalne - piec na ekogroszek. Dojazd do przedmiotowej działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Na działce budynek mieszkalny- murowany, piętrowy, całkowicie podpiwniczony ze strychem użytkowym.

Powierzchnia użytkowa: 114,04 m2, powierzchnia zabudowy: 133,85 m2,oraz wiata garażowa - posadowiona z elementów prefabrykowanych.  

 

Nieruchomość należy do dłużnika: Grzegorz Kolasa. Suma oszacowania wynosi 360 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    270 525,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 070,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

01.07.2022 12:30
25 lutego 2022

OPERAT