OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00015763/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2021r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach ,ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji. Powierzchnia działki 2 194 m2 o nr 67. Wyposażona w instalację wodną z sieci gminnej, instalację kanalizacyjną z własnym odbieralnikiem, instalację elektryczną światła i siły, c.o. na eko-groszek. Powierzchnia użytkowa budynku wnosi 120m2. Budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem.
 

Nieruchomość należy  do dłużników: Katarzyna Kowalska i Arkadiusz Kowalski
położona: msc. Przyłęk Duży 38 , 95-063 Rogów, działka nr 67,Obręb 12 Przyłęk Duży , 
      dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00015763/7  
Suma oszacowania wynosi 214 420,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 946,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 442,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach ,Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

03.11.2021
22 października 2021

OPERAT