OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  

1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KW LD1B/00037812/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-06-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 w sali nr  1 odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy ok. 196  m2 i powierzchni użytkowej budynku ok. 230 m2. Teren działki nr 3500 o powierzchni 1001 m2  jest uzbrojony w następujące media instalacyjne: sieć wodociągową, sieć energii elektrycznej, sieć gazową oraz sieć teleinformatyczną. Na działce znajduje się szambo, działka ogrodzona
Nieruchomość należy  do dłużnika : Zofia Błazińska w 1/2 części, położona: 95-040 Koluszki, przy ul.Świerkowa 17, działka nr 3500, obręb nr 6 w m.Koluszki,
     dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00037812/6 
Suma oszacowania wynosi 241 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    181 237,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 165,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargu.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

04.06.2020
24 stycznia 2020

Powrót

Strona główna

Powrót