OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00016265/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach Ul. Waryńskiego 34 w sali nr  I odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o łącznej powierzchni 6.3900 ha. Działki nr: 242/1, 243/1,245/1,402, 403, 452, posiadają dostęp do drogi publicznej o statusie drogi gminnej . Nieruchomość o charakterze rolnym , należy do dłużnika: Tomasz Kępa, położona: 95-047 Jeżów, Dz.nr 242/1, 243/1, 245/1, 402, 403, 452, obręb 4 Jankowice, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00016265/3. Działka nr 242/1 o powierzchni 0,62 ha, działka nr 243/1 o powierzchni 1,10 ha, działka nr 245/1 o powierzchni 3,41 ha, działka nr 402 o powierzchni 0,26 ha, działka nr 403 o powierzchni 0,67 ha, działka nr 452 o powierzchni 0,33 ha.


  Suma oszacowania wynosi 370 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    246 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 000,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

08.12.2020
12 listopada 2020

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat