OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00026300/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2021r. o godz. 09:20 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach  przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej ,działka nr. 125/1 o powierzchni 5.800m2 i działka nr. 125/2 
o powierzchni 7.200m2. Działki porośnięte trzciną z pozostałościami stawu, tworzą jedną całość.  
Brak dostępu do drogi, położone w dużej odległosci od siedlisk gospodarstw rolnych, działki nie posiadają dostępu do mediów. Działki nieogrodzone.
Nieruchomość należy do dłużnika: "FUREL" Sp. z o.o., położona: 95-040 Koluszki, msc. Gałków Parcela nr działki 125/5 i 125/1, Gałków Parcela obęb 8, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00026300/4   


Suma oszacowania wynosi 15 860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    11 895,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 586,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

10.05.2021
30 kwietnia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat