OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00023887/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2021r. o godz. 09:20 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   gruntowej niezabudowanej o powierzchni 42.200 m2. Działka częściowo rolna a częściowo porośnięta lasem. Obecność gruntów leśnych na części powierzchni około 1,73 ha, pozostała część zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów stanowi grunt rolny - grunty rolne klasy IV i V pozostające w dobrej kulturze rolnej. Nieruchomość nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w drodze wodociąg i sieć elektryczna. 
Nieruchomość należy do dłużnika: "FUREL" Sp. z o.o. , położona: 95-040 Koluszki, msc. Gałków Parcela, działka nr  60/3, Gałkówek Parcela obręb 8, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00023887/1  


Suma oszacowania wynosi 86 570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    64 927,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 657,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

10.05.2021
22 stycznia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat