OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00016830/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2021r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach ,ul. Waryńskiego 32  w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: IWONA RADŁOWSKA. Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalno-usługowymi położonymi: 95-060 Brzeziny przy ulicy Małczewskiej 55,  obręb nr. 6 Brzeziny, składającej się z działki gruntu o nr ew. 1633 o łącznej powierzchni 0,5651 ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do dwóch dróg publicznych od strony północnej drogi asfaltowej ulicy Małczewskiej oraz od strony południowej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej ulicy Skośnej.  Posiada dostęp do: energii elektrycznej, sieci wodociągowej i telekomunikacji z sieci miejskiej. Ogrzewanie budynku mieszkalnego– lokalne. Kanalizacja lokalna – szambo betonowe. Na terenie nieruchomości 6 budynków :      
1:Budynek mieszkalno-biurowy , jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 91 m2 .
2:Budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 86 m2.
3 i 4:Budynek  magazynowo produkcyjny w części północnej parterowy natomiast w części południowej podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa na poziomie parteru – 280 m2. Powierzchnia użytkowa na poziomie piwnic – 170 m2 . 
5 :Budynek gospodarczy, produkcyjny jednokondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytk.45 m2. 
6 :Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 65 m2.  
 Dla w/w nieruchomości  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00016830/5  


  Suma oszacowania wynosi 402 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    301 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach ,ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

10.05.2021
30 kwietnia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat