OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00020652/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2022r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach ,ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej zabudowanej, działki nr 1630,1631,1632 stanowiące funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,5362 ha . Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - zjazd na nieruchomość z ulicy Małczewska
Działka nr 1632 zabudowana jest murowanym budynkiem biurowo-usługowym oraz budynkiem hali magazynowej o konstrukcji lekkiej. Budynek biurowo-usługowy jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 120 m2. Do budynku doprowadzona sieć energii elektrycznej, sieć wodociągowa oraz telefoniczna, kanalizacja lokalna - szambo. Budynek hali magazynowej jest obiektem parterowym o konstrukcji lekkiej - stalowej, posadowiony na fundamentach. Wrota automatycznie suwane. Powierzchnia  użytkowa - 247 m2. Na terenie działki 1631 wybudowany jest betonowy basen, zaniedbany i porośnięty krzewami.
Nieruchomość należy do dłużnika: ECOLD Sp. z o.o., położona: 95-060 Brzeziny, przy ul Małczewska 55 A, działka nr 1630, 1631, 1632, obręb 6 Brzeziny
     dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00020652/4 


Suma oszacowania wynosi 568 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    426 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach ,Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

14.03.2022
25 lutego 2022

OPERAT