OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1B/00006376/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja  4/6  niewydzielonej części nieruchomości o charakterze rekreacyjnym o łącznej powierzchni 15.800 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego  z zapleczem restauracyjnym i gastronomicznym . Budynki o łącznej powierzchni użytkowej 727,25m2. Teren działki ogrodzony. Na terenie zorganizowane parkingi, podjazdy do budynków, aleje do spacerowania. Nieruchomość wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej(woda sieciowa, kanalizacja lokalna, C.O., energia elektryczna). Nieruchomość należy do dłużnika: Mariola Zięba w 4/6 częściach, położona: msc. Tworzyjanki  3, 95-060 Brzeziny, nr działki 143, Obręb 28 Tworzyjanki, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00006376/1   

 

Suma oszacowania wynosi 1 365 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  1 023 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 500,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

14.09.2020
24 stycznia 2020

Powrót

Strona główna

Powrót