OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00029663/7 i KW LD1B/00028127/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-02-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach ,przy ul. Waryńskiego 34  w sali nr  I odbędzie się druga licytacja  wieczystego użytkowania nieruchomości  wraz z prawem własności budynku magazynowego i budynku portierni  położonego:  95-040 Koluszki, 11 Listopada 62h, Obręb 5,  dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi  wieczyste o numerze KW LD1B/00028127/1, LD1B/00029663/7. Działki o nr 441/1 oraz 440 tworzą jedną fizyczną i funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,2496 ha. Działka nr 441/1 o nr KW LD1B/00029663/7 o powierzchni 0,2070 ha to grunt oddany w wieczyste użytkowanie do 24.11.2069 r. oraz stanowiący odrębną nieruchomość  budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 916 m2  i budynek portierni  o powierzchni zabudowy 28 m, działka nr 440 o nr KW LD1B/00028127/1 o powierzchni 0,0433 ha to grunt oddany w wieczyste użytkowanie do 14.10.2073 r. Nieruchomość ma dostęp do instalacji wodnej , kanalizacyjnej, energii elektrycznej gazowej z sieci miejskiej. Teren ogrodzony. Nieruchomość należy  do dłużników:

Grażyna Kusiak i Marek Kusiak.
 

Suma oszacowania wynosi 427 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    284 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

15.02.2021
22 stycznia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat