OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00023700/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-03-2022r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej ,działka nr 175/2 o powierzchni 465 m2.  Działka położona jest po zachodniej stronie ulicy Polnej będącej drogą publiczną. Budynek jest obiektem piętrowym ze strychem, podpiwniczony, wyposażony jest w miejską sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową, sieć energii elektrycznej i sieć teleinformatyczną.  Powierzchnia użytkowa wynosi: 170 m2 .
 Nieruchomość należy do dłużnika: Teresa Wiewióra, położona: 95-040 Koluszki, Obręb 1, Polna 32, działka nr 175/2, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00023700/7.
Przedmiotowa nieruchomość o
bciążona jest ujawnioną w dziale III w/w nieruchomości umową dzierżawy zawarta na czas określony: umowa dzierżawy od 2 kwietnia 2006 roku do dnia 1 stycznia 2035 roku.


Suma oszacowania wynosi 450 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    337 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym  przy ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

16.03.2022
25 lutego 2022

OPERAT