OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00014534/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-11-2021r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 4.200 m2. Na działce nr 248/3 budynek gospodarczy przerobiony na mieszkalny, podpiwniczony. Budynek do remontu i modernizacji, powierzchnia zabudowy -75 m2
Dojazd do działki drogą asfaltową, w drodze jest sieć elektryczna i wodociągowa, działka nieogrodzona.  
Nieruchomość należy  do dłużnika: Zbigniew Chybiński- Pakuła, położona: 95-047 Jeżów, obręb nr 4 Jankowice, msc. Jankowice nr 23, działka nr 248/3, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00014534/6 .  

 

Suma oszacowania wynosi 75 345,57zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    56 509,18zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 534,56zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

16.11.2021
22 października 2021

OPERAT