OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00031490/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2020r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 34 w sali nr I  odbędzie się pierwsza licytacja  9/16 niewydzielonej części nieruchomości  należącej do dłużników :Karolina Balcerak w 3/16 częściach, Ewelina Rutkowska w 3/16 częściach i Przemysław Balcerak w 3/16 częściach dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00031490/0 położonej: 95-040 Koluszki, przy ul.Armii Krajowej 40, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 6 Koluszki numerem 3191. Nieruchomość o powierzchni 1.477m2. Na działce dom mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony o powierzchnia użytkowej: 85,4 m2 ,wymagający remontu. Posiada instalację elektryczną światła, wodną z sieci miejskiej, kanalizację z własnym odbieralnikiem, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni. Budynek gospodarczy (na terenie nieruchomości)  w bardzo złym stanie technicznym (do rozbiórki) o powierzchnia użytkowej około 50m2 . Działka ogrodzona.


Suma oszacowania wynosi 97 260,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    72 945,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 726,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargu.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzezinach Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

17.09.2020
18 sierpnia 2020

Powrót

Strona główna

Powrót