OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00040182/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-11-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze przemysłowym z częścią biurowo-socjalną .Działka nr 420/2 o powierzchni 4.393m2,ogrodzona z płyt betonowych, uzbrojona we wszystkie media instalacyjne. Na terenie nieruchomości znajdują sie budynki i budowle ,które w przeszłości funkcjonowały jako zakład produkcyjny branży spożywczej- budynek ubojni trzody chlewnej z częścią biurowo -socjalną (zawierającą część laboratoryjną, biurową, sanitarną i kuchenną) oraz połączony z nią funkcjonalnie budynek magazynu na trzodę chlewną. Budynki są połączone ze sobą przejściem wewnętrznym oraz posiadają wejścia osobne z zewnątrz. Budynek ubojni z częścią biurowo-sanitarną: pow.zabudowy 665m2, budynek magazynu trzody chlewnej: pow.zabudowy 134m2 .


Nieruchomość należy do dłużnika: Antoni Szczechowski, położona: 95-047 Jeżów, przy ul. Brzezińskiej nr 79 , nr działki 420/2, obręb nr 5 Jeżów, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00040182/4  
Suma oszacowania wynosi 639 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    426 266,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

17.11.2021
22 października 2021

OPERAT