OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00021642/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2020r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach , ul. Waryńskiego 34 w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 2,4432 ha, położonej: 95-061 Dmosin,msc. Janów nr 13,Obręb 14 Janów, nr działek: 87/5 i 87/7,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00021642/8.  Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 87/5 w całości jest zalesiona.  Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszklanymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarskimi na działce nr 87/7 : budynek piętrowy o powierzchni użytkowej 132,50 m2, budynek parterowy o powierzchni użytkowej 90,00 m2.Na nieruchomości służebność osobista na rzecz Zdzisława i Leokadii małż.Kubiak polegająca na prawie do dożywotniego i bezpłatnego korzystania z jednej izby od strony wschodniej, współkorzystania z kuchni i łazienki w domu mieszkalnym o powierzchmi 60 m2.
Nieruchomość należy do dłużnika Janusz Kubiak w 1/2 części.
 Suma oszacowania wynosi 216 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    162 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzezinach  Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Uwaga! Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna. Egzekucja z tej nieruchomości została wszczeta po dniu 30.04.2016 r. Z uwagi na powyższe ma do niej zastosowanie ograniczenie wynikajace z art.2a i innych Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(jed.tekst Dz.U.z 2012r. poz.803 w brzmieniu ustalonym przez art.7 pkt 4 Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw(Dz.U.z 2016 r.poz.565) Do licytacji mogą przystapić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustoju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)  

19.11.2020
05 października 2020

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat