OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 34 w sali nr  1  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 5.415 m2. Działka nr 249  położona jest przy drodze asfaltowej ulicy która stanowi drogę krajową 72 z Łodzi do Rawy Mazowieckiej. Woda na działce, oraz przyłącze energetyczne na działce i w budynkach. Na terenie działki staw o pow.729 m2. Nieruchomość ogrodzona,  zabudowana murowanym budynkiem usługowym wykorzystywanym na warsztat naprawy o powierzchni użytkowej 30 m2  oraz  budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 37 m2. Nieruchomość należy do dłużnika: Janusz Bożyk


położonej: 95-060 Brzeziny, Łódzka 80, działka nr 249, Obręb 1 Brzeziny, 
     dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00032072/1   [NKW: LD1B/00032072/1]
Suma oszacowania wynosi 172 740,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    129 555,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 274,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

23.09.2019
07 sierpnia 2019

Powrót

Strona główna

Powrót

 

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak 

 

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama