OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00013852/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 32 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja  4/10 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni 608m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 139,5m2. Budynek wyposażony w wodę z sieci miejskiej, przyłącze energetyczne światła i siły, przyłącze kanalizacyjne z sieci miejskiej, co lokalne z własnej kotłowni na węgiel. Nieruchomość jest ogrodzona. Budynek mieszkalny murowany, parterowy całkowicie podpiwniczony z użytkowym poddaszem posadowiony na fundamentach. Budynek nieocieplony.  Nieruchomość należy do dłużnika: Kazimierz Pietrzak w 4/10 częściach , położona: 95-060 Brzeziny, przy ul. Niemcewicza 15, Obręb nr 8 Brzeziny, dz. nr 3427, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00013852/4 .


Suma oszacowania wynosi 168 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    126 510,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 868,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

26.05.2021
22 stycznia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat