OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00018251/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2021r. o godz. 11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach  przy Ul. Waryńskiego 32 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości 
 gruntowej zabudowanej o powierzchni działki 3.000m2. Na działce nr 109 budynek mieszkalny wolnostojący , jednorodzinny o powierzchni użytkowej 47 m2 wraz z towarzyszącym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 38 m2. Budynki stanowią funkcjonalną całość. Tereny zabudowy stanowią około 2500m2, natomiast tereny rolnicze około 500m2. Budynek wyposażony częściowo w media sieciowe - występuje instalacja elektryczna, sieć wodociągowa  kanalizacja lokalna (szambo). Ciepła woda i ogrzewanie w budynku mieszkalnym z pieca dwufunkcyjnego zasilanego węglem.


 Nieruchomość należy do dłużnika: JADWIGA SZYMCZYK , położona: 96-127 Lipce Reymontowskie, ul. Cicha nr 50, działka nr 109 obręb 3  Lipce Reymontowskie, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00018251/6 .


Suma oszacowania wynosi 158 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    118 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

26.05.2021
30 kwietnia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat