OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00038386/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-05-2021r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 32  w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1311 ha. Dojazd zapewniony od ulicy Strażackiej .Teren działki niezagospodarowany, nieogrodzony i bez nasadzeń. Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej (przyłącze) oraz wodociągu w ulicy. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi.   

 

 Nieruchomość należy do dłużników: Katarzyna Tomczak , Tomasz  Tomczak
położona: 95-040 Koluszki, msc. Będzelin, ul. Strażacka,  Obręb nr 1 Będzelin, działka numer 300/2, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00038386/7   [NKW: LD1B/00038386/7]


Suma oszacowania wynosi 84 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    63 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

26.05.2021
30 kwietnia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat