OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00034888/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy Brzeziny, ul. Waryńskiego 34 w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 31 ,położonego: przy ul.Bohaterów Warszawy 8 , 95-060 Brzeziny. Lokal położony jest na I kondygnacji (parterze) i skada się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i ubikacji o łącznej powierzchni użytkowej 60,54 m2. Do lokalu przynależna komórka lokatorska o powierzchni 8,01 m2. Budynek ma V kondygnacji. Lokal należy do dłużnika: Danuta Kaczmarek wpisany w rejestrze lokali
własnościowych : Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni:  95-060 Brzeziny, Głowackiego 7/11) dla którego  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00034888/8 


Suma oszacowania wynosi 168 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    126 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargu.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

28.09.2020
18 sierpnia 2020

Powrót

Strona główna

Powrót