OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00019384/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34   w sali nr  I odbędzie się druga licytacja  5/8   niewydzielonej części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 16 wraz z udziałem w wysokości 225/9104 części w prawie własności działki gruntu nr 2699 w obrebie 8 oraz takim samym udziałem w częściach wspólnych budynku  Lokal należy do dłużnika: Danuta Kobus w 5/8 częściach dla którego Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00019384/4 . Lokal mieszkalny usytuowany  na I piętrze (II kondygnacja) o powierzchni użytkowej 44.63 m2 w tym komórka 4m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienki.
 

Suma oszacowania wynosi 26 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    17 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 600,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargu.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach przy Brzeziny, Ul. Waryńskiego 34 pok. BOI   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

29.10.2020
06 października 2020

Powrót

Strona główna

Powrót