OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00006376/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-05-2021r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach   przy ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I odbędzie się druga licytacja  4/6 niewydzielonej części nieruchomości o charakterze rekreacyjnym o łącznej powierzchni 15.800m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego  z zapleczem restauracyjnym i gastronomicznym . Budynki o łącznej powierzchni użytkowej 727,25m2. Teren działki ogrodzony. Na terenie zorganizowane parkingi, podjazdy do budynków, aleje do spacerowania. Nieruchomość wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej(woda sieciowa, kanalizacja lokalna, C.O., energia elektryczna). 


Nieruchomość należy do dłużnika: Mariola Zięba w 4/6 częściach, położona: msc. Tworzyjanki  3, 95-060 Brzeziny, nr działki 143, Obręb 28 Tworzyjanki,  dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00006376/1    
Suma oszacowania wynosi 1 365 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    910 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach , Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

31.05.2021
30 kwietnia 2021

Powrót

Strona główna

Powrót

Operat