OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WPÓŁWŁASNOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2021r. o godz. 14:45 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach przy Ul. Waryńskiego 32 w sali nr  I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w celu zniesienia współwłasności .Nieruchomość gruntowa zabudowana  o powierzchni 0,0499 ha działka nr 3123. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz do mediów z sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, oc z pieca na węgiel, drewno i biomasę. Na działce budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o dwóch kondygnacjach wraz ze strychem powierzchnia zabudowy: 144,40m2, powierzchnia użytkowa: 145,50m2 oraz budynek gospodarczy usytuowany na zapleczu działki, w jej granicy.- powierzchnia zabudowy: 41,39m2, powierzchnia użytkowa: 34,16m2. Budynek wyposażony w instalację oświetleniową, kanalizacyjną i wodociągową z zaworem odcinającym.
 

Nieruchomość należy do : Krystyna Rogalska  w 66/72 części ,  Lucyna Wosińska w 6/144 części oraz Marcin Wosiński w 6/144 części , położona: 95-060 Brzeziny, Przedwiośnie 4, działka nr 3123, obręb 8 Brzeziny, dla której  Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1B/00009838/9   [NKW: LD1B/00009838/9]
Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    267 750,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach ,ul. Waryńskiego 32 pok. BOI,odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
17 września 2021

OPERAT