OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu                24-11-2020r. o godz. 13:00  w lokalu: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 57
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.    MERCEDES - BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t     1 [szt.]     8 610,00  **)    6 457,50
    nr. rej EBR N139, VIN WDB9036121R411855 rok produkcji 2002, data nast. badanie 09-07-2021r.
2.    MERCEDES-BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t     1 [szt.]     11 808,00  **)    8 856,00
    nr. rej EBR 75AS, VIN WDB9036121R467236 rok produkcji 2003, data nast. badanie 27-02-2021
3.    MERCEDES-BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5 t     1 [szt.]     12 054,00  **)    9 040,50
    nr. rej EBR 65GA, VIN WDB9036121R26105 rok produkcji 2001, data nast. badanie 09-07-2021
4.    MERCEDES-BENZ 308 Sprinter CDI E3 3.5t     1 [szt.]     11 562,00  **)    8 671,50
    nr. rej EBR 65EN, VIN WDB9036121R377700 rok produkcji 2002, data nast. badanie 09-07-2021
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  
  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika. 
 

 

 

Strona główna

Powrót

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak 

Kancelaria Komornicza nr I