OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2020r. o godz. 10:00  w lokalu: 95-060 Brzeziny, ul. Staszica 6/10
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.    FORD FIESTA       1 [szt.]     3 000,00  **)    2 250,00
    nr rej. EBR88RV, VIN WF0DXXGAJD2A50538
    rok produkcji 2002, data nast. bad. 04.12.2020, 
      przebieg 140 tys; kolor niebieski, 3 drzwiowy.
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 


UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika. 

 

 

 

Powrót