OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00040874/2 i KW LD1B/00040876/6.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2022r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach , ul. Waryńskiego 32 w sali nr I odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej pod adresem: 95-040 Koluszki, msc. Gałków Duży, działka nr 230/4, Obręb 6 Gałków Duży o powierzchni 0,3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00040874/2 wraz z udziałem w wysokości 14843/10000 części w działce gruntu o nr ewid. 230/08 o powierzchni  0,4916 ha stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową ujawnioną w Księdze Wieczystej nr LD1B/00040876/6. Działka niezabudowana ,nieogrodzona i nieuzbrojona. Dostęp do działki z drogi wewnętrznej - działki nr 230/8. Zgodnie ze studium: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i usługowej. 

 

Nieruchomość należy  do dłużnika: Zbigniew Michno Suma oszacowania wynosi 180 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    135 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 080,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Brzezinach, Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 

01.07.2022 13:10
23 czerwca 2022

OPERAT