OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW LD1B/00038855/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-01-2023r.o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Brzezinach ul. Waryńskiego 32 w sali nr  IV  odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej: msc Syberia, 95-060 BRZEZINY, działka nr 204/1 w obrębie Syberia 0025, o powierzchni 2,4100 HA, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1B/00038855/6 . Działka posiada dostęp do drogi z dwóch stron, oraz posiada dostęp do mediów tj. sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna. Teren działki ok 1500 m2 ogrodzony . Na działce znajdują się obiekty nie związane trwale z gruntem tj. kurnik o konstrukcji drewnianej, wiata gospodarczo garażowa o konstrukcji lekkiej z płyt metalowych. Nieruchomość należy do dłużnika: Dariusz Mielczarek w 1/2 części.
 

Suma oszacowania wynosi 138 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 850,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07124033341111000027731093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Brzezinach Ul. Waryńskiego 32 pok. BOI  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

 

18.01.2023 12:00
22 grudnia 2022